Press enter to begin your search

1. Postanowienia Ogólne i Administrator Danych

Administratorem danych jest Sense Marta Bara z siedzibą w Warszawie, ul. Kochanowskiego 14/30, NIP 664-185-80-91, REGON 146212016. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1.2 Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

1.3 Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4 Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

1.5 Dane osobowe podawane na stronie www.marta.bara.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

1.6 Sense Marta Bara jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego. W wypadku jeśli nie jesteś Konsumentem, to możemy przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klient

1.7 Sense Marta Bara jest także administratorem osób zapisanych na newsletter na stronie www.marta.bara.pl.

2. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

2.1. Cel i zakres zbierania Twoich danych osobowych przez Nas za każdym razem wynikają z Twojej zgody lub przepisów prawa.

Możliwe cele zbierania Twoich danych przez nas, czyli Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży;
 2. marketing bezpośredni naszych własnych produktów lub usług.

2.3. Inne cele, dla których mogą być przetwarzane Twoje dane, wynikać mogą tylko z dobrowolnie wyrażonych zgód oraz obowiązujących przepisów prawa.

2.4. Możliwi odbiorcy Twoich Danych Osobowych:

 1. w przypadku jeśli korzystasz ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, to udostępniamy Twoje dane wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na nasze zlecenie.
 2. w przypadku jeśli korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, to udostępniamy Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu i księgującemu powyższe płatności w naszym sklepie.
 3. w przypadku jeśli korzystasz z oferowanych przez nas kwestionariuszy, to udostępniamy Twoje dane wybranemu podmiotowi obsługującemu dany kwestionariusz, w tym podmiotom spoza państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2.5. Wykaz podmiotów, którym możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych:

 1. Strengths Community Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa
 2. PayPal Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska
 3. Evenena Event Labs Sp. z o.o.Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, Polska
 4. DNA 01 Marcin Bara, ul. Kochanowskiego 14 lok. 30, 01-864 Warszawa, Polska
 5. VIA Institute on Character, 312 Walnut St. Suite 3600, Cincinnati, OH 45202, USA
 6. Gallup World Headquarters, 901 F Street, NW, Washington, D.C. 20004 USA

2.6. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, a także jej rozliczenia.

2.7. Podanie Danych Osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy o Świadczenie Usług. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem lub w Regulaminie.

2.8. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych produktów lub usług podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez nas.

2.9. Przekazujemy Twoje dane (imię, nazwisko, mail, kod pocztowy i państwo zamieszkania) podmiotom dostarczającym kwestionariusze spoza obszaru Unii Europejskiej. Realizacja zamówienia wymaga przekazania Twoich danych. Bez tego, realizacja nie jest możliwa.

2.10. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że zażądasz ich usunięcia.

2.11. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

3. Twoje Prawa zgodnie z RODO

3.1. Posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w tej sprawie pod adresem e-mail: dane.osobowe@bara.pl telefonicznie pod numerem telefonu: 507058760.

4. Newsletter – informacje handlowe

4.1. Posiadamy techniczną możliwość komunikowania się z Tobą na odległość (np. wiadomość e-mail).

4.2.Informacje handlowe związane z prowadzoną przez nas działalnością (informacje o nowościach, promocjach i aktualnościach) mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną przez Ciebie wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi Newsletter.

5. Informacje Techniczne

5.1. Informacje techniczne – pliki cookie
Podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony www.marta.bara.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z naszych stron internetowych tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie ma konieczności każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co umożliwia nam rozwijanie strony zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Ciebie, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie z www.marta.bara.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

5.2 Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

a) Pliki niezbędne do działania platformy marta.bara.pl – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie platformy, logowanie do niej, nawigowanie po niej, pobieranie zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z platformy może być niemożliwe;

b) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie naszych stron internetowych. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

c) Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z naszych stron internetowych

d) Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie trzeba każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

e) Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Pinterest), z których korzystasz.

5.3 Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na swoim urządzeniu, trzeba odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na swoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Ciebie o zapisaniu danego pliku na swoim urządzeniu. Można również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Prosimy pamiętać jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

5.4 Pozostałe informacje techniczne
Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

6. Postanowienia końcowe

W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.marta.bara.pl/polityka-prywatnosci